Taisyklės

STUDENTŲ VERSLO PROJEKTŲ KONKURSO
„BŪK VERSLUS”
 TAISYKLĖS
  
Lietuvoje gausu talentingų ir ambicingų studentų, tačiau dažnai jiems trūksta galimybių bei progų pademonstruoti savo talentus. Todėl jauni žmonės, baigę aukštąsias mokyklas stokoja kvalifikuotam darbui reiklangų žinių ir dažniausiai yra priversti rinktis aukštos kvalifikacijos nereikalaujančius darbus, kurie nėra susiję su studentų talentais ir sritimi, kurioje jie norėtų save realizuoti.
 
Būtent todėl konkurso “Būk verslus” tikslas – suteikti talentingiems studentams galimybę parodyti save, įgyti realios projektų vystymo patirties, tapti matomais tiek vienoje iš Lietuvos savivaldybių, tiek ir nacionaliniu lygmeniu. Vykdant verslo projektą dalyviai kurs naujas darbo vietas ir pritrauks investuotojus, išsiugdys naudingus įgūdžius bei asmenines savybes, tokias kaip pasitikėjimas savimi, gebėjimas pasverti riziką ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, o taip pat įgis ateityje reikalingos darbo patirties. Tai savybės, kurias itin vertina darbdaviai, todėl studentams, norintiems ateityje drąsiau jaustis darbo rinkoje, šis projektas yra puiki galimybė tai padaryti.
 
Konkursas “Būk verslus” – puiki proga Lietuvos aukštosioms mokykloms parodyti, kaip gerai jie paruošia studentus realiam gyvenimui ir kiek naudingos yra mokymosi proceso metu įgytos žinios. Kviečiame Lietuvos aukštojo mokslo įstaigas aktyviai dalyvauti konkurse ir padėti savo komandoms pasiekti geriausius galimus rezultatus.
 
Lietuvos savivaldybėse taip pat apstu žmonių, turinčių gerų verslo idėjų, bet stokojančių išteklių ir įgūdžių, kaip jas įgyvendinti. To pasekoje kyla daug problemų: egzistuoja daug įmonių, kovojančių dė išlikimo, nesugebančių tinkamai įgyvendinti ir išvystyti verslo idėjų, kurios sukurtų naują pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikoje. Ši problema opiausia yra regionuose, kurios palieka mokyklas baigę gabiausi Lietuvos jaunuoliai, todėl savivaldybėse pradeda trūkti iniciatyvių ir verslą vystančių žmonių. Šio konkurso siekis yra į Lietuvos savivaldybes pritraukti naujų idėjų ir motyvuotos darbo jėgos, taip skatinant verslo vystymąsi.
 
Konkursas “Būk verslus” vyks iki 2017 m. pavasario. Toks laiko tarpas pasirinktas norint pamatyti jau sukurtų komandų verslų sėkmę bei kuriamą pridetinę vertę. 
 
1. BENDROSIOS SĄLYGOS
1.1 Šios nuostatos naudojamos konkursui "Būk verslus " (toliau - konkursas) apibrėžti. Sąlygos taikomos visoms suinteresuotoms šalims, kurios dalyvauja šiame konkurse. Sąlygos skelbiamos oficialiame konkurso tinklalapyje www.bukverslus.lt.
1.2 Konkurso organizatorių sprendimu galimi šių sąlygų ir nuostatų pakeitimai. Bet kokie pakeitimai bus skelbiami oficialiame konkurso tinklalapyje www.bukverslus.lt
 
2. KONKURSO ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI
2.1 Konkursą organizuoja VšĮ Inovacijų biuras bendradarbiaudamas su partneriais Latvijoje “Sia 3ZD”, kurie vykdo panašų konkursą Latvijoje kartu su “JCI Latvia”.
2.2 Strateginiai partneriai – finansiniai konkurso rėmėjai, dalyvaujantys konkurso organizavime (pavyzdžiui, veiksmo plano nustatymas, individualus konsultavimas, mokymai, seminarai, kt.), prisidedantys prie konkurso prizinio fondo bei dalyvaujantys konkurso komisijoje.
2.3 Kompetenciniai Partneriai – konkurso rėmėjai, agentūros, korporacijos ar organizacijos, besidalinančios žiniomis ir profesine patirtimi.
2.4 Informaciniai Rėmėjai – užtikrinantys informacijos apie konkursą sklaidą spaudoje bei elektroninėje erdvėje.
2.5 Rėmėjai – rėmėjai, prisidedantys prie konkurso įgyvendinimo ir jo prizinio fondo. 
2.6 Savivaldybės, sudariusios bendradarbiavimo sutartį dėl dalyvavimo konkurse, kurių finansavimas įeina į prizinį fondą.  
2.7 Komanda – mažiausiai iš trijų studentų ir dėstytojo suformuota grupė, užsiregistravusi dalyvauti konkurse.
 
3. TIKSLAS, FUNKCIJOS IR TIKSLINĖ AUDITORIJA 
3.1. Konkursas skirtas suteikti studentams galimybę atrasti savo talentus, įgauti reikalingų žinių ir pasisemti patirties kuriant savo verslą Lietuvos savivaldybėse. 
3.2. Konkurso tikslai:
3.2.1. Skatinti jaunimą kurti savo verslą;
3.2.2. Skatinti verslo plėtrą visoje Lietuvoje teritorijoje;
3.2.3. Per pusę metų sukurti ne mažiau 30 naujų darbo vietų;
3.2.4. Suteikti praktinių ir teorinių žinių studentams, užtikrinsiančių didesnes karjeros galimybes;
3.2.5. Suteikti galimybę vystyti inovatyvias ir kūrybingas idėjas;
3.2.6. Suteikti žinias ir konsultuoti konkurso dalyvius dėl darbo vietų kūrimo ir verslo idėjos įgyvendinimo.
 3.3. Tikslinė auditorija
3.3.1. Lietuvos aukštojo mokslo įstaigos, studentai ir dėstytojai.
3.3.2. Lietuvos savivaldybės
3.3.3. Netiesioginiai naudos gavėjai yra visa bendruomenė, privačios įmonės, privatūs investuotojai, rizikos kapitalo fondų valdymo įmonės ir vietos valdžia. Konkurso metu jie prisidės formuojant viešąją nuomonę apie verslumą kaip esminę ekonominės plėtros sąlygą. 
 
4. TRUKMĖ IR ETAPAI
4.1. Pirmas konkurso etapas. Dalyvių atranka – konkurso dalyvių (komandų) paraiškos ir įvertinimas. Komandų registracija iki 2016 m. vasario 15 d.
4.1.1. Konkursui pateiktų paraiškų vertinimas truks iki 2015 m. vasario 28 d.
4.1.2. Rezultatai bus paskelbti iki 2016 m. kovo 1 d. oficialiame konkurso tinklalapyje www.bukverslus.lt bei konkurso Facebook profilyje https://www.facebook.com/bukverslus.
4.1.3. Jeigu prireiks, papildomas komandų priėmimas vyks nuo 2016 m. vasario 15 d. iki kovo 15 d. konkurso metu.
4.2. Antras konkurso etapas – komandinis planų rengimas laikotarpiui nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. 
4.2.1. Planai turi būti parengti ir pateikti iki 2016 m. kovo 24 d. 23 val. 59 min Lietuvos laiku.
4.2.2. Veiklos planų vertinimas truks iki 2016 m. kovo 31 d.
4.2.3. Tarpinis geriausių komandų rezultatų pristatymas ir apdovanojimų ceremonija televizijos laidos metu 2016 m. birželio mėnesio pabaigoje.
4.3. Trečias konkurso etapas – veiklos planų įgyvendinimas nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d.
4.3.3. Verslo planų įgyvendinimo ataskaitų pateikimas iki 2017 m. birželio 30 d. 23 val. 59 min Lietuvos laiku. Laiku nepateiktos ataskaitos nebus vertinamos.
4.3.4. Geriausių komandų rezultatų pristatymas ir apdovanojimų ceremonija metu 2017 m. liepos mėnesio pabaigoje.
4.4. Ne mažiau kaip du mokymo seminarai ar konsultacijos dalyviams vyks nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d.
4.5. Aukščiau paminėti ir kiti renginiai, tikslios konkurso datos ir vietos bus skelbiamos tinklalapyje www.bukverslus.lt.
4.6. Organizatoriai pasilieka teisę keisti nustatytus terminus.
 
5. DALYVAVIMAS KONKURSE
5.1. Komanda
5.1.1. Dalyvavimas konkurse galimas bet kuriai Lietuvos aukštosios mokyklos studentų ir dėstytojo komandai, sudarytai mažiausiai iš trijų studentų ir vieno dėstytojo. Konkurso metu komanda gali būti padidinta iki 10 narių, būtinai studentų, kurie gali prisijungti prie komandos konkurso eigoje.
5.1.3. Kiekviena komanda išsirenka kapitoną, kuris atstovaus komandą užtikrindamas komunikaciją su organizatoriais.
5.1.4. Norint pakeisti komandos sudėtį pateikiamas organizatoriui kapitono prašymas, pasirašytas visų komandos narių. Tos pačios salygos galioja ir naujų komandos narių įtraukimui. 
5.1.5. Konkurso dalyviais negali būti organizatoriai, komisijos nariai, strateginiai, informaciniai ir kompetenciniai partneriai.
5.1.6. Studentai gali priklausyti tik vienai komandai, tačiau dėstytojai gali priklausyti kelioms komandoms.
5.2. Komandos teisės:
5.2.1. Susisiekti su organizatoriais dėl konkurso sąlygų patikslinimo;
5.2.2. Norint dalyvauti konkurse pateikti paraišką ir užregistruoti konkurso oficialiame tinklapyje www.bukverslus.lt.
5.2.3. Plano įgyvendinimui pasirinkti vieną iš savivaldybių, pateiktų iš Organizatoriaus sąrašo;
5.2.4. Naudoti konkurso "Būk verslus" logotipą savo tinklalapiuose ir reklamos kampanijose;
5.2.5. Komandos atstovai turi dalyvauti mokymų seminaruose ir konsultacijose, nesilaikant šios sąlygos komanda nepatenka į antrąjį ir trečiąjį etapus;
5.2.6. Dalyvauti konkurse ir gauti sertifikatą, atspindintį pasiektus rezultatus;
5.2.7. Gauti piniginį prizą, komisijai paskelbus konkurso nugalėtojus - pirma, antra, trečia, ketvirta ir penkta vieta.
5.3. Komandos įsipareigojimai:
5.3.1. Konkurso dalyviai privalo susipažinti su konkurso reikalavimais ir taisyklėmis bei jų laikytis;
5.3.2. Įsteigti registracijos metu pasirinktoje savivaldybėje juridinį asmenį (juridinis asmuo turi būti įsteigtas ne anksčiau kaip 2016 m. vasario mėn.
5.3.3. Laikytis numatytų terminų paraiškos pateikimui dėl dalyvavimo konkurse;
5.3.4. Laikytis numatytų terminų veiklos planų pateikimui;
5.3.5. Laikytis trečiajame etape numatytų terminų pristatyti pasiektus rezultatus.
5.4. Komandos atsakomybė
5.4.1. Užtikrinti paraiškoje pateiktos informacijos tikslumą;
5.4.2. Bent vieną kartą per mėnesį pateikti organizatoriams pranešimą spaudai apie pasiektus rezutatus. Organizatoriai pasilieka teisę neteikti pranešimo spaudai informaciniam rėmėjui, jeigu informacija kartojasi, yra neetiškas arba kenkia konkurso reputacijai.
5.4.3. Laikytis konkurso nuostatose nurodytų reikalavimų ir žinoti pašalinimo iš konkurso sąlygas ir eigą.
5.5. Komandos pašalinimas iš konkurso
5.5.1. Komanda gali būti nušalinta nuo tolesnio dalyvavimo konkurse:
5.5.1.1. nesilaikant 5.1, 5.3 ir 5.4 punktuose paminėtų nuostatų;
5.5.1.2. jei dėl komandos veiklos kyla konfliktų su valdžios institucijomis ar organizatoriais;
5.5.1.3. jei komanda ar jos veiksmų stoka kenkia projekto reputacijai ir tikslams.
 
6. ĮVERTINIMO KOMANDA
6.1. Ekspertų grupė – specialistai, vertinantys komandų darbą ir rezultatus pirmajame, antrajame ir trečiajame konkurso etapuose. Ekspertų grupė yra atsakinga už komandų atrinkimą į antrąjį etapą, taip pat už per televiziją transliuojamą finalą.
6.2. Komisija – ekspertų komanda, atrinkta organizatorių, vertinsiantys geriausias komandas. Komisijoje dalyvauja strateginiai ir kompetenciniai partneriai, taip pat nepriklausomi savo sričių ekspertai. Organizatoriai patvirtina komisijos sudėtį ir ją paskelbia likus dviems savaitėms iki apdovanojimų ceremonijos. Komisijos užduotis – vertinti komandų prezentacijas ir išrinkti laimėtojus. 
6.3. Konkurse dalyvaujančios komandos bus vertinamos ekspertų grupės, kurią sudarys kompetenciniai ir strateginiai partneriai, taip pat nepriklausomi savo sričių specialistai ir valdžios atstovai.
6.4. Komandų pristatyti dokumentai bus vertinami pagal pirmo, antro ir trečio etapo nustatytas vertinimo sąlygas. 
6.5. Ekspertų grupė:
6.5.1. Komandų, pateikusių paraiškas dalyvavimui konkurse, vertinimas.
6.5.2. Antrojo etapo (verslo planų) vertinimas.
6.5.3. Trečiojo etapo (verslo planų įgyvendinimo) vertinimas.
6.6. Komandos įvertinimo sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.
 
7. VERTINIMAS IR ATRANKA. Pirmojo etapo komandos 
7.1. Pirmojo etapo paraiškų vertinimas bus paremtas dviem kriterijais:
7.1.1. Administraciniai kriterijai:
a. visos reikalingos informacijos atitikimas (kontaktiniai duomenys, el. pašto adresai ir kt.)
b. paraiška pateikta valstybine kalba;
c. paraiškos turinys atitinka konkurso tikslą.
7.1.2. Kokybiniai kriterijai:
a. motyvacinis laiškas dėl dalyvavimo konkurse (iki 2000 spaudos ženklų);
b. kiekvieno komandos nario CV;
c. savivaldybės pasirinkimo motyvacija;
d. regiono plėtros vizija (iki 1000 spaudos ženklų).
7.1.3. Pirmiausia bus atsižvelgiama į administracinius kriterijus.
7.1.4. Jei pateikta paraiška neatitiks vieno iš administracinių kriterijų, paraiška nebus vertinama ir komandai bus skirtos trys dienos ištaisyti neatitikimams arba komanda bus pašalinta iš dalyvavimo konkurse. 
7.1.5. Jei paraiška atitiks visus administracinius kriterijus, toliau ji bus vertinama pagal kokybinius kriterijus.
7.1.6. Jei paraiška neatitiks vieno iš kokybinių kriterijų, komandai bus skirtos trys dienos ištaisyti neatitikimams arba komanda bus pašalinta iš dalyvavimo konkurse.
7.1.7. Kiekviena paraiška vertinama dviejų (2) vertinimo komisijos narių.
7.1.8. Organizatoriai turi teisę apriboti komandų skaičių vienoje savivaldybėje ir siūlyti komandoms keisti savivaldybę.
7.1.9. Atrenkant komandas bus atsižvelgiama į aukštojo mokslo įstaigų reprezentavimą, siekiant įtraukti kaip įmanoma daugiau aukštojo mokslo įstaigų.
 
8. VERTINIMAS IR FINALININKŲ ATRANKA. Antrasis etapas
8.1. Veiklos planų vertinimas bus paremtas dviem kriterijais:
8.1.1. Administraciniai kriterijai:
a. veiklos planas pateiktas valstybine kalba;
b. veiklos planas parašytas kompiuteriu, 12 dydžio Times New Roman šriftu, teksto atstumas nuo krašto ne mažesnis nei 20 mm;
c. plano apimtis neviršija 10 A4 puslapių (į apimtį neįeina titulinis puslapis, turinys ir priedai);
d. plano priedų apimtis neviršija 10 A4 puslapių;
e. jei į planą įtrauktas priedas su nuoroda į vaizdo įrašą, jis neturi būti ilgesnis nei 5 minutės;
f. veiklos planas pateikiamas elektronine forma.
8.1.2. Kokybiniai kriterijai:
a. plano tikslai atitinka konkurso tikslus;
b. planas atspindi savivaldybės gyventojų poreikius;
c. bendravimas su savivaldybių atstovais;
d. veiklos planas atspindi komandos galimybes ir kompetencijas;
e. užtikrinamas veiklos tęstinumas;
f. sukuriama pridėtinė vertė regione;
g. bendra plano pristatymo formuluotė.
8.1.3. Kokybiniai kriterijai gali būti praplėsti. Apie tai komandoms bus pranešta prieš prasidedant antrajam etapui.
8.1.4. Jei planas neatitiks vieno iš administracinių kriterijų, jis bus nevertinamas ir komanda bus pašalinta iš dalyvavimo antrame konkurso etape.
8.1.5. Kokybiniai kriterijai gali būti pakeistas iki 2016 m. kovo 1 d. Apie pakeitimus ir sąlygas komandos bus informuotos.
8.1.6. Kiekvieną veiklos planą vertins du (2) vertinimo komisijos nariai.
8.1.7. Veiklos planas, vertinimas ir tolesnės rekomendacijos tolesnei konkurso plėtrai ir tobulėjimui bus skelbiamos oficialiame konkurso tinklalapyje http://www.bukverslus.lt
8.1.8. Jeigu veiklos planas įvertintas kaip parengtas netinkamai, komisija turi teisę:
a. pašalinti komandą iš konkurso;
b. suteikti komandai galimybę per 3 dienas pašalinti trūkumus ir pateikti pakoreguotą verslo planą, kuris vertinamas pakartotinai ir jeigu pakoreguotas verslo planas vertinamas teigiamai, komanda gali tęsti savo dalyvavimą konkurse. 
 
 10. FINALISTŲ VERTINIMAS IR ATRANKA. Trečiasis etapas
10.1. Trečiojo etapo vertinimo kriterijai bus paskelbti likus dviems savaitėms iki etapo pradžios. Vertinami bus pasiekti realūs rezultatai, darbo vietų skaičius ir pajamų dydis, bei kiti rodikliai, atspindintys verslo sėkmę.
10.2. Komandos  įgyvendindamos verslo planus privalo atsižvelgti į vertintojų pateiktas rekomendacijas. 
11. Nominacijos ir apdovanojimai
11.1. Konkurso tarpinių rezultatų laimėtojams bus įteikti diplomai ir vertingi prizai bei specialūs konkurso partnerių prizai.
11.1.1. Pirma vieta - 500 (penki šimtai);
11.1.2. Antra vieta - 400 (keturi šimtai);
11.1.3. Trečia vieta - 300 (trys šimtai);
11.1.4. Ketvirta vieta - 200 (du šimtai);
11.1.5. Penkta vieta - 100 (vienas šimtas) eurų.
11.2. Po galutinio konkurso rezultatų vertinimo, konkurso laimėtojams bus įteikti diplomai ir vertingi prizai bei specialūs konkurso partnerių prizai.
11.2.1. Pirma vieta - 3000 (trys tūkstančiai);
11.2.2. Antra vieta - 2000 (du tūkstančiai);
11.2.3. Trečia vieta - 1500 (vienas tūkstantis penki šimtai);
11.2.4. Ketvirta vieta - 1000 (vienas tūkstantis);
11.2.5. Penkta vieta - 1000 (vienas tūkstantis) eurų.
11.3. Trečiojo etapo pabaigoje bus paskelbtos geriausios komandos. Komandas finalinio renginio metu išrinks komisija ir suinteresuoti asmenys. Renkant geriausias komandas bus atsižvelgta, ar jos pasiekė realių ekonominių rezultatų: sukūrė nors vieną darbo vietą, įgyvendino nors keletą projektų, pritraukė investicijų, uždirbo pajamų, investicijų atsiperkamumas ir pan.
11.4. Viso konkurso metu suinteresuoti asmenys galės balsuoti už jiems labiausiai patikusį verslo projektą informacinio rėmėjo portale. Daugiausiai balsų surinkusios komandos gaus papildomų balų galutinio verslo projekto įgyvendinimo įvertinimo metu.
11.5. Partneriai (strateginiai, kompetenciniai bei informaciniai ir rėmėjai) gali įsteigti papildomų nominacijų ar prizų. Prizai gali būti teikiami pinigais, paslaugomis ar prekėmis.
11.5. Konkurso "Būk verslus" prizinis fondas yra įstegtas savivaldybių, strateginių partnerių ir kitų rėmėjų.  
11.6. Piniginiai prizai nebus skiriami komandoms, jei paaiškės, jog jos tyčia suklaidino komisiją ir organizatorius, pateikdamos netikslią informaciją ir duomenis, padidinusius komandos galimybes laimėti piniginius prizus.
11.7. Jeigu įteikus prizą laimėjusiai komandai, paaiškės, kad informacija vertinimui buvo pateikta neteisinga, komanda privalo grąžinti prizą organizatoriams ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tokio fakto paaiškėjimo dienos.
 
12. KOMANDŲ VEIKLA KONKURSO METU
12.1. Komandos veiks tose savivaldybėse, kurios sutiko dalyvauti konkurse.
12.2. Komandos pačios turi padengti visas su dalyvavimu konkurse susijusias išlaidas.
12.3. Komandos ir su jomis bendradarbiaujantys partneriai prisiima visišką atsakomybę už projektų vykdymą. 
12.4. Nusprendę dalyvauti šiame konkurse, komandos turi būti pasiryžusios tam paskirti mažiausiai 120 valandų per mėnesį. Jei komandą sudaro trys nariai, kiekvienam iš jų atitinkamai tenka po 40 valandų darbo per mėnesį.
 
13. KITOS SĄLYGOS
13.1. Organizatoriai įsipareigoja padengti tik išlaidas, susijusias su mokymo seminarais ar konsultacijomis (į tai neįeina transporto, maitinimo ar kitos netiesioginės išlaidos).
13.2 Studentai pagal susitarimą su mokymo įstaiga už dalyvavimą gali gauti atitinkamą kreditų skaičių studijų plane.
13.3. Projektu siekiama paskatinti jaunimo verslumą, kuomet susikuriamos darbo vietas, tampama naujai įsteigtos įmonės bendrasavininkais. 
13.4. Konkurso organizatoriai, aukštosios mokyklos ar valdžios institucijos nepretenduoja į įkurto verslo nuosavybę.